Các hoạt động chuẩn bị trước khi sử dụng máy tính tiền Casio

Các hoạt động chuẩn bị trước khi sử dụng máy tính tiền Casio

  08/03/2017

  Admin

Các hoạt động chuẩn bị trước khi sử dụng máy tính tiền Casio

Hai thao tác cần thực hiện và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi mở cửa hay thực hiện các giao dịch kinh doanh của cửa hàng.

1. Kiểm tra thời gian và ngày tháng

Bạn cần kiểm tra thời gian và ngày tháng thực hiện giao dịch để đảm bảo các hoạt động diễn ra được lưu lại một cách chính xác, dùng cho việc kiểm tra, đối chiếu hay tổng hợp kết quả trong ngày. Không làm lẫn các giao dịch với nhau, là căn cứ chính xác khi cần thiết.

Các bước thực hiện

- Ấn phím [x/date time] để hiển thị thời gian và ngày tháng trên màn hình hiển thị của máy tính tiền Casio. Tiến hành thay đổi cần thiết nếu cần.

- Ấn phím [C] để xóa thời gian hay ngày tháng hiển thị

máy tính tiền casio te-2200

Máy tính tiền Casio TE-2200

2. Chuẩn bị hóa đơn hay tiền trả lại cho các giao dịch

Để chuẩn bị tiền thối và hóa đơn cho việc thanh toán, bạn mở ngăn kéo đựng tiền bằng cách ấn phím [NS]. Nên thực hiện trước khi tiến hành các giao dịch.

Các bước thực hiện

- Ấn phím [NS] để mở ngăn kéo đựng tiền của máy tính tiền Casio

- Cho hóa đơn và tiển thối vào các ngăn phù hợp trong ngăn kéo đựng tiền.

Chú ý: mở ngăn kéo đựng tiền bằng phím [NS] máy sẽ không tiến hành bất kỳ tính toán nào trong sổ đăng ký. Nếu bạn muốn có được một bản báo cáo cho bạn biết tổng số tiền có trong ngăn kéo đựng  tiền, sử dụng phím [RA] thay cho phím [NS]

Hãy đảm bảo các thao tác đúng kỹ thuật và thông số cần cài đặt để đảm bảo quá trình sử dụng được thuận lợi.