Một số lỗi thường gặp ở máy tính tiền casio và cách xử lý

Một số lỗi thường gặp ở máy tính tiền casio và cách xử lý

  08/03/2017

  Admin

Một số lỗi thường gặp ở máy tính tiền casio và cách xử lý

1. Lỗi E001

Mô tả lỗi: 

- Bạn đã để sai vị trí chìa khóa của máy tính tiền casio

- Đang mở bàn của nhân viên thực tập

Cách xử lý lỗi E001

 - Chuyển chìa khóa về vị trí không còn báo lỗi.
+ {REG}, {RF} – Nhấn phím [TẠM TÍNH] hoặc các phím Tính tiền
+   {PGM}, {X}, {Z}, {X2/Z2} – Nhấn phím [TỔNG CỘNG]

- Thoát ca hiện thời, quay về ca Thực tập và mở bàn rồi tính tiền.

2. Lỗi E003

Mô tả lỗi 

Lỗi khi nhân viên mở bàn đã được một nhân viên khác mở và chưa chuyển qua.

Cách xử lý

Lấy báo cáo Bàn đang mở xem bàn đó thuộc ca nhân viên nào. Dùng đúng ca nhân viên mở lại và tính tiền hoặc chuyển qua ca hiện thời.

3. E004

- Thao tác Reset lại máy tính tiền casio. Trường hợp không hết, vui lòng gọi kỹ thuật.

4. E005

Máy tính tiền casio đầy bộ nhớ

Cách khắc phục: Cài thêm bộ nhớ cho máy tính tiền casio

5. E008

Vào ca nhân viên

Cách khắc phục: Nhập mã số và nhấn phím [VÀO CA]

6. E009

 - Nhập mật khẩu cho vị trí chìa khóa làm việc.

- Nhập Mật khẩu và nhấn phím [TỔNG CỘNG]

7. E012

Hết giấy in cuộn nhật ký bán hang

Thay giấy mới cho máy in cuộn lưu

8. E013 

- Hết giấy in hóa đơn     

- Thay giấy in hóa đơn mới (giấy in nhiệt k57)

9. E015

Lỗi bộ phận in. Nguyên nhân thường do máy in đang in và bị cúp điện.

Lỗi bộ phận in. Nguyên nhân thường do máy in đang in và bị cúp điện.

máy tính tiền casio

Hình ảnh máy tính tiền casio

10. E016               

- Bắt buộc phải quay trở về vị trí {REG}. Nhân viên thực hiện hai giao dịch liên tiếp ở vị trí {RF}   

- Quay về vị trí {REG} rồi chuyển trở lại vị trí {RF} để tiếp tục trả hàng.

11. E017

- Chưa mở bàn

- Mở bàn rồi mới bán hang

12. E018

- Chưa nhập số hóa đơn              

- Nhập số hóa đơn cho bàn

13. E019               

- Chưa nhập số khách   

- Nhập số khách

14. E021

- Mã hàng chưa nối nhóm           

- Chuyển sang vị trí lập trình và cài đặt nhóm hàng cho mã hàng

15. E023               

- Sắp hết kho    

- Nhập thêm hàng cho mã hàng

16. E024               

- Hết kho            

- Nhập kho cho mã hàng

17. E026               

- Chưa bán mã hàng bán kèm    

- Bán mã hàng bán kèm. Chức năng này thường dùng cho các điểm có bán món kem tự chọn tính theo viên.

18. E031               

- Chưa nhấn phím [TỔNG CỘNG]           

- Nhấn phím [TỔNG CỘNG]

19. E033               

- Chưa nhập số tiền khách đưa 

- Nhập số tiền khách đưa và nhấn phím [TIỀN MẶT]

20. E038               

- Chưa khai báo số tiền thu đượ              

- Tiến hành khai báo số tiền thu được

21. E040               

- Chưa in hóa đơn cho khách     

- Nhấn phím [IN HÓA ĐƠN]

22. E049               

- Hết số lượng bàn         

- Kiểm tra xem các bàn đang mở, có bàn nào có giá trị 0 thì hủy bàn.

23. E050               

- Hết bộ nhớ món hàng cho bàn. Lỗi xảy ra khi tổng số món hàng bán vào các bàn vượt quá ước tính ban đầu.  

- Tính tiền bớt một số bàn.

24. E053               

- Bàn chưa được mở. Lỗi xảy ra khi quy ước mở bàn mới và bàn cũ.      

- Nhập số bàn và nhấn phím [BÀN MỚI]

25. E054               

- Số bàn không nằm trong giới hạn bàn được mở quy ước trước.           

- Nhập đúng số bàn trong giới hạn.

26. E055               

- Đang trong quá trình tách món                -

-  Nhấn phím [TẠM TÍNH] 2 lần để hoàn tất quá trình tách món.

27. E060               

- Máy in hóa đơn tắt     

- Bật lại máy in hóa đơn

28. E061               

- Máy in hóa đơn bị lỗi  

- Kiểm tra máy in hóa đơn

29. E062               

- Hết giấy máy in hóa đơn           

- Thay giấy in hóa đơn mới

30. E063               

- Máy in hóa đơn đang bận        

- Máy sẽ tự xử lý và lỗi sẽ biến mất khi máy in hóa đơn in hết các hóa đơn trước

31. E064               

- Đầy bộ nhớ máy in hóa đơn    

- Chờ khi hết lỗi rồi nhấn phím [TẠM TÍNH] hoặc các phím Tính tiền

32. E112               

- Chưa đóng máy in cuộn lưu     

- Mở nắp máy in, đè mạnh lên nắp máy in cuộn lưu

33. E114               

- Chưa đóng máy in hóa đơn     

- Mở nắp máy in, đè mạnh lên nắp máy in hóa đơn

34. E115               

- Kẹt giấy máy in hóa đơn           

- Mở nắp máy in, kiểm tra giấy máy in hóa đơn

35. E184               

- Còn bàn đang mở. Lỗi xảy ra khi còn bàn đang mở mà lấy báo cáo cuối ngày hoặc cuối ca           

- Tiến hành tính tiền các bàn đang mở hoặc lấy báo cáo Z bàn đang mở

36. E206               

- Bộ nhớ Cuộn lưu điện tử đầy 

- Lấy báo cáo Z cuộn lưu điện tử hoặc thao tác xóa cuộn lưu điện tử